உனக்கு எங்கள் யாழோடுதான் விளையாட்டா?

உனக்கு
எங்கள்
யாழோடுதான்
விளையாட்டா
யாழ்
உன்னை
பதம்
பார்த்திடும்
பக்குவம்

றொப்