குஷ்புவிற்கு மிகச்சரியான பதிலடி. “எங்கள் ஈழ மண்ணின் வீர வரலாறு தெரியாமல் பேசாதே”

நன்றி- தந்தி TV