பேசுவோம் போரிடுவோம்!

க. வே பாலகுமாரன் அவர்களின் ‘பேசுவோம் போரிடுவோம்’ என்ற கட்டுரைத் தொகுப்பு பிரான்ஸில் வெளியிடப்பட்டது.