பிரான்சில் நடைபெறும் தமிழீழ தேசிய மாவீரர்நாள் தொடர்பான கருத்துப்பகிர்வு